Hauptinhalt

Normes per ladin

Gherdëina

 1. Cos tituzion dla Republica Taliana
 2. DECRET DL PRESIDËNT DLA REPUBLICA DI 31 D'AGOST 1972, N. 670 "Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol"
 3. LEGE PROVINZIELA di 21 de dezëmber 1987, n. 33 "Pruvedimënc revardënc l afadimënt de mëndres y mëndri d’età"
 4. LEGE PROVINZIELA di 14 de dezëmber 1988, n. 58 - Normes tla materia di eserzizies publics
 5. Lege Provienziela di 29 de jügn dl 1989, n. 1 - Normes per la defendura dl zidlamënt dl'eves
 6. Lege Provienziela di 6 de nuvëmber dl 1989, n. 10,"Istituzion dl servisc 'Cësa dl'ëiles'"
 7. LEGE PROVINZIELA di 13 de dezëmber 1991, n. 33 - Urdinamënt di mëinacrëp y di mëinaschi
 8. LEGE PROVINZIELA DI 6 D’AURIL 1993, N. 8 REVARDËNTA „NTERVËNC A BËN DI FITAMAJONS Y DI FITADËURES DE CUATIERES PER FERIES“
 9. Lege provinziela di 22 de utober 1993, n. 17 - Regulamënt dla pruzedura aministrativa y dl dërt de ti ruvé permez ai documënc aministratifs
 10. LEGE PROVINZIELA di 7 de auril 1997, n. 5 - Mesures dla Provinzia autonóma de Bulsan per l sustëni de sostes da mont
 11. LEGE PROVINZIELA di 11 d'agost 1997, n. 13 - LEGE URBANISTICA PROVINZIELA
 12. DECRET DL PRESIDËNT DLA PROVINZIA dl 10 de juni dl 1999, n. 30 "Regulamënt d’esecuzion „criteres y modaliteies per la cunzescion de sustenimënc per sostes da mont“
 13. LEGE PROVINZIELA di 16 de merz 2000, n. 8 - Normes per stravardé la cualità dl’aria
 14. LEGE PROVINZIELA di 15 de mei 2000, n. 9 - Pruvedimënc per la defendura di tieres y per la prevenzion dl slundernamënt de tieres
 15. DECRET LEGISLATIF di 22 de mei 2001, n. 262 - Normes de atuazion dl Statut speziel per la Region Trentin-Südtirol revardëntes la mudazions y njontes al decret dl Presidënt dla Republica dl prim de nuvëmber 1973, n. 691 y al decret dl Presidënt dla Republica dl 15 de lugio 1988, n. 574 tla materia de defendura dla populazion ladina tla provinzia de Bulsan (publicà tla Gazëta Ufiziela di 5 de lugio dl 2001, n. 154)
 16. LEGE PROVINZIELA di 20 de fauré 2002, n. 3 - Disciplina di ufizies de viac y turism
 17. LEGE PROVINZIELA di 18 de merz 2002, n. 6 - Normes sun la comunicazions y mesures tl ciamp dla radiodifujion
 18. LEGE PROVINZIELA di 20 de jené 2003, n. 3, „Normes per l’agricultura biologica“
 19. LEGE PROVINZIELA di 14 de merz 2003, n. 4, "Disposizions sun la veles dl cunsëi provinziel dl ann 2003"
 20. LEGE PROVINZIELA di 19 de mei 2003, n. 7, „DISCIPLINA DLA CAVES Y DLA TORFIERES"
 21. LEGE PROVINZIELA di 19 de mei 2003, n. 9, „DISPOSIZIONS TLA MATERIA DE FURMAZION DE MÒSTRI Y MÒSTRES TL CIAMP DI ALBIERCS, DE MÒSTRI ARTEJANS Y MÒSTRES ARTEJANES Y DE TECNICHERI Y TECNICHERES DL CUMERZ“
 22. LEGE PROVINZIELA di 11 de juni 2003, n. 10, „DESPUSIZIONS TLA MATERIA DL CUNSËI DI CHEMUNS“
 23. LEGE PROVINZIELA di 3 de utober 2003, n. 15, „Paiamënt antizipà per l mantenimënt a defendura di minorenns“
 24. LEGE PROVINZIELA di 30 de setëmber 2005, n. 7, „Normes tla materia dla nuzeda d’eghes publiches y de mplanc eletrics“
 25. LEGE PROVINZIELA di 18 novëmber 2005, n. 11, "Scumenciadiva populera y referendum"
 26. LEGE PROVINZIELA di 18 de mei 2006, n. 3, “Ntervënc tla materia dla dependënzes“
 27. LEGE PROVINZIELA di 26 de mei 2006, n. 4, „Gestion dl refudam y defendura dl terac“
 28. LEGE PROVINZIELA di 13 de dezëmber 2006, n. 14, „NRESCIDA Y INUVAZION“
 29. Lege provinziela di 19 de setëmber 2008, n. 7, "Regulamentazion dla "feries sun l luech da paur"
 30. LEGE PROVINZIELA di 26 de juni 2009 , n. 3, "GARANT PER LA NFANZIA Y L’ADOLESCËNZA"
 31. LEGE PROVINZIELA di 8 de faurè 2010 , n. 4, "ISTITUZION Y URDINAMËNT DL CUNSËI DI CHEMUNS"
 32. LEGE PROVINZIELA di 8 de merz 2010 , n. 5, "LEGE DLA PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN SUN LA PARIFICAZION Y SUN L SUSTËNI DL'ËILES Y MUDAZIONS DLA DESPUSIZIONS VALËIVLES"
 33. LEGE PROVINZIELA di 24 de setëmber 2010 , n. 11, "SEGONDO LIVEL DE ISTRUZION Y FURMAZION DLA PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN"
 34. LEGE PROVINZIELA di 23 novëmber dl 2010, n. 14, "Urdinamënt di raions da jì con i schi"
 35. Lege Provinziela di 11 de utober dl 2012, n. 17 "Mudazion dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58 (Normes tla materia di eserzizies publics)"
 36. Lege Provinziela di 17 de mei dl 2013, n. 8 "Svilup y sustëni dla famlies tl Südtirol"
 37. Lege Provinziela di 26 de jené dl 2015, n. 2 "Regulamentazion dla derivazions d’ega pitles y mesanes per la produzion d’energia eletrica"
 38. Lege Provinziela di d'utober 2015, n. 14 "Despusizions sun la partezipazion dla Provinzia autonoma de Bulsan ala furmazion y al'atuazion dla normativa dla Union europeica"
 39. Lege Provinziala di 15 de aurì dl 2016, n. 8 "Normes tl ciamp dla defendura dla plantes"
 40. Lege n. 482/1999 „Normes tla materia de scunanza dla mendranzes linguistiches storiches“
 41. Cunvenzion dla Elpes

Acioche i documënc-PDF sun chësta plata possa unì giaurii y udui muessel unì nstalà l Acrobat Reader. Ciariede śën ju:

Ciariede śën ju n prugram PDF lede
n prugram PDF lede
Adobe© Reader©
l program Adobe© Reader©

Scomenciamënt dla plata

Idiom dla Val Badia

 1. Lege di 11 de merz dl 1972, n. 118 "Provedimënć a bëgn dla popolaziun dl Südtirol"
 2. La Costituziun dla Republica Taliana
 3. DECRET DL PRESIDËNT DLA REPUBLICA di 31 d’agost 1972, n. 670 - Aprovaziun dl test unich dles leges costituzionales che reverda le statut spezial dl Trentin-Südtirol (ajornè a jenà 2015)
 4. Lege provinziala di 31 d’agost dl 1974, n. 7 "Assistënza scolastica. Previdënzes por garantì le dërt da studié"
 5. Lege provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6 "Ordinamënt dl Istitut provinzial por l’assistënza al’infanzia"
 6. Lege Provinziala di 26 de mà dl 1976, n. 18 "Isituziun dl Laboratore biologich provinzial y dl Ofize idrografich provinzial"
 7. Lege Provinziala di 1 de agost dl 1978, n. 46 "Provedimënć che reverda i invalig zivii, i verc zivii y i surć"
 8. Lege Provinziala di 17 d'agost dl 1979, n. 10 "Istituziun di zëntri de consulënza por les families"
 9. Lege provinziala di 17 d'otober dl 1981, n. 28 "Ordinamënt dl’Aziënda provinziala por l’aministraziun di bosć y dl demane tla Provinzia autonoma de Balsan"
 10. LEGE PROVINZIALA DI 21 DE JENÀ DL 1987, n. 2 "Normes por l'aministraziun dl patrimone dla Provinzia autonoma de Balsan"
 11. Lege provinziala di 29 de jügn dl 1989, n. 1 "Normes por la sconanza dl'apicoltöra"
 12. Lege provinziala di 30 d’aurì 1991, n. 13 "Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan"
 13. Lege provinziala di 7 de ma dl 1991, n. 14 "Regolamentaziun di raporc cun les organisaziuns di donadus de sanch"
 14. Lege provinziala di 13.12.1991 n. 33, „Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi”
 15. Lege provinziala di 23 d’aurì dl 1992, n. 10 "Ordinamënt nü dla strotöra dirigenziala dla Provinzia Autonoma de Balsan"
 16. Lege provinziala di 13 de mà dl 1992, n. 13 "Normes sön les manifestaziuns publiches"
 17. Lege provinziala di 13 de mà dl 1992, n. 18 "Normes generales por la prevenziun dl medefüch y por i implanc da scialdé"
 18. Lege provinziala dl 1. de messè dl 1993, n. 11 Regolamënt dl volontariat y dl sostëgn sozial
 19. Lege provinziala di 22.10.1993, n. 17, „Regolamënt dl prozedimënt aministratif“
 20. LEGE PROVINZIALA di 28 d’otober dl 1994, n. 10 "Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun"
 21. Lege provinziala di 27.04.1995, n. 9, „Istituziun dl register anagrafich provinzial dl bestiam y dles aziëndes de zidlamënt y desposiziuns de prescia tl setur dl’agricoltöra“
 22. Lege provinziala di 11.05.1995, n. 12, „Regolamentaziun dl afit privat de ćiamenes por ghesć y de apartamënć por feries aredà“
 23. Lege provinziala di 21.10.1996, n. 18, „Provedimënć sön l’assistënza al’infanzia“
 24. Lege provinziala di 21.10.1996, n. 21, „Ordinamënt forestal“
 25. Lege provinziala di 13.02.1997, n. 4, „Intervënć dla Provinzia Autonoma de Balsan-Südtirol por le sostëgn dl’economia“
 26. Lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14 "Normes por la sconanza dla salvarjina y por l’eserzize dla ćiacia"
 27. Lege provinziala di 08.04.1998, n. 3, „Provedimënć por l’assistënza, l’integraziun soziala y i dërć dles porsones cun handicap“
 28. Lege provinziala di 17.12.1998, n. 13, „Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré“
 29. Lege provinziala di 14.12.1999, n. 10 „Provedimënć de prescia tl setur dl’agricoltöra“
 30. Lege provinziala di 17.02.2000, n. 7, "Ordinamënt nü dl comerz"
 31. Lege provinziala di 29.06.2000, n. 12, „Autonomia dles scores“
 32. Lege provinziala di 19.02.2001, n. 5, „Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi“
 33. Lege provinziala di 5.05.2001, n. 7, „Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial“
 34. Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 13 "Provedimënć por les südtirolejes y i südtirolesc foradecà"
 35. Lege provinziala di 5.11.2001, n. 14, „Normes tl ćiamp dla programaziun, contabilité, control dla gestiun y dl’ativité contratuala dl Sorvisc sanitar provinzial“
 36. Lege provinziala di 9.11.2001, n. 16, „Responsabilité aministrativa di aministradus y dl personal dla Provinzia y di ënć provinziai“
 37. Lege provinziala di 28.11.2001, n. 17, „Lege söi mêsc stlüć“
 38. Lege provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2 "Provedimënć por l’adoziun de mitans y mituns de mëndra eté tla provinzia de Balsan"
 39. Lege provinziala di 21.05.2002, n. 7, „Desposiziuns por promöie le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics“
 40. Lege provinziala di 18.06.2002, n. 8, „Desposiziuns sura les eghes”
 41. Lege provinziala di 15 de novëmber dl 2002, n. 14 "Normes por la formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta sciöche inće d’atres normes tl ćiamp sanitar"
 42. Lege provinziala di 18.12.2002, n. 15, „Test unich dl ordinamënt di sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila"
 43. Lege provinziala di 19.10.2004, n. 6, „Desposiziuns sön le ressanamënt de violaziuns tl frabiché“
 44. Lege provinziala di 30.11.2004, n. 9, „Dërt de studié al’université“
 45. Lege provinziala di 18.10.2005, n. 9, „REGOLAMENTAZIUN DL SETUR DLA FIERA“
 46. Lege provinziala di 18.11.2005, n. 11, „SCOMENCIADIA POPOLARA Y REFERENDUM“
 47. Lege provinziala di 22.01.2005, n. 12, „Mosöres por garantì la cualité tl setur di produć alimentars y introduziun dla “merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”
 48. Lege provinziala di 30.01.2006, n. 1, “Desposiziuns sön i implanć da föm y i impedimënć por l’aviaziun“
 49. Lege provinziala di 16.11.2006, n. 13, "ORGANISMS MUDÀ GENETICAMËNTER (OMG) TLA AGRICOLTÖRA – DESPOSIZIUNS TRANSITORES"
 50. Lege provinziala di 12.10.2007, n. 9, "Provedimënć por la garanzia dla cura"
 51. Lege provinziala di 16.11.2007, n. 12, "Sorvisc publics locai"
 52. Lege provinziala di 25.02.2008, n. 1, "Ordinamënt dl artejanat"
 53. Lege provinziala di 14.03.2008, n. 2, "Desposiziuns tl ćiamp dl’istruziun y dla formaziun"
 54. Lege provinziala di 9.06.2008, n. 3, "DESPOSZIUNS SÖN LA LÎTA DL CONSËI DLA PROVINZIA AUTONOMA DE BALSAN DL ANN 2008“
 55. Lege provinziala di 16.07.2008, n. 5 , "Obietifs formatifs generai y ordinamënt dla scolina y dl pröm scalin d’istruziun"
 56. Lege provinziala di 28.09.2009, n. 5, "Desposiziuns sön la bonificaziun"
 57. Lege provinziala di 4.02.2010, n. 3, "Defenüda zivica dla Provinzia autonoma de Balsan"
 58. Lege provinziala di 12.05.2010, n. 6, "Lege sön la sconanza dla natöra y d’atres desposiziuns"
 59. Lege provinziala di 16.06.2010, n. 8, "Normes por la promoziun di produć y di alimënć agricui da coltivaziuns da chilò, l'educaziun alimentara y le consum cosciënt"
 60. Lege provinziala di 07.07.2010, n. 9, "Desposiziuns tl ćiamp dl sparagn d'energia y dl'energia regenerabla"
 61. Lege provinziala di 19.07.2011, n. 6, "MOSÖRES POR LE COORDINAMËNT DE SCOMENCIADIES INTERREGIONALES DE COOPERAZIUN TERITORIALA"
 62. Lege provinziala di 19.07.2011, n. 8, "PORTINA UNITARA POR LES ATIVITÊS PRODUTIVES"
 63. Lege provinziala di 10.10.2011, n. 11, "ISTITUZIUN DE N INDESC DLES PORSONES LITADES Y NOMINADES"
 64. Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 12 "Integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà"
 65. LEGE PROVINZIALA DI 19 DE JENÀ DL 2012, N. 1 "Desposiziuns en materia de sopoltöra y cremaziun"
 66. LEGE PROVINZIALA DI 19 DE JENÀ DL 2012, N. 2 "Promoziun dla banda leria tl raiun provinzial"
 67. LEGE PROVINZIALA DI 19 DE JENÀ DL 2012, N. 3 Mudaziun dla lege provinziala di 16 de novëmber dl 2007, n. 12, "Sorvisc publics locai"
 68. LEGE PROVINZIALA DI 19 DE JENÀ DL 2012, N. 4 "Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes"
 69. LEGE PROVINZIALA di 16 de merz dl 2012, n. 7 "Liberalisaziun dl’ativité comerziala"
 70. LEGE PROVINZIALA di 18 d’aurì dl 2012, n. 8 "Alisiraziuns tl ćiamp dla cuta comunala sön i bëgns imobiliars (IMU) y desposiziuns sön le cataster"
 71. LEGE PROVINZIALA di 16 de mà dl 2012, n. 9 "Finanziamënt tl ćiamp dl turism"
 72. LEGE PROVINZIALA di 4 de messè dl 2012, n. 12 "Ordinamënt dl lernerat"
 73. LEGE PROVINZIALA di 20 de setëmber dl 2012, n. 15 "Istituziun dl indesc di toponims dla provinzia y dla Consulta cartografica provinziala"
 74. LEGE PROVINZIALA di 11 d’otober 2012, n. 16 "Assistënza farmazeutica"
 75. Lege Provinziala di 19 de novëmber dl 2012, n. 19 "Desposiziuns por valorisé i sorvisc volontars tla provinzia de Balsan y mudaziuns de leges provinziales sön la cooperaziun al svilup y le personal"
 76. LEGE PROVINZIALA DI 5 de dezëmber dl 2012, n. 20 "Desposiziuns sön l'incuinamënt acustich"
 77. Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 21 "Regolamënt de profesciuns turistiches"
 78. Lege Provinziala di 18 de merz dl 2013, n. 4 "Ordinamënt nü y ajornamënt dles spëises de rapresentanza"
 79. Lege Provinziala di 8 de mà dl 2013, n. 5 "Desposiziuns sön la lîta dl Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan por l'ann 2013 y sön la composiziun y formaziun dla Junta provinziala"
 80. Lege Provinziala di 15 de mà dl 2013, n. 6 "Zënter d’esperimentaziun agrara y forestala Laimburg"
 81. Lege Provinziala di 15 de mà dl 2013, n. 7 "Comisciuns por les lovines y mudaziuns de leges provinziales desvalies"
 82. Lege provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14 "Mudaziun dla lege provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 „Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré”
 83. Lege provinziala di  17 de setëmber dl 2013, n. 15 "Surandada dl sorvisc publich de destribuziun de gas natural tla Provinzia autonoma de Balsan"
 84. Lege provinziala di 23 de aurì dl 2014, n. 3 "Istituziun dla cuta sön i imobii comunala (IMI/GIS)"
 85. Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3 "Istituziun de na Convenziun por la reforma dl Statut d’autonomia dl Trentin-Südtirol"
 86. Lege provinziala di 19 de ma dl 2015, n. 5 "Ordinamënt nü dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies y istituziun de na rëi de suraverda epidemiologica veterinara"
 87. Lege provinziala di 19 de ma dl 2015, n. 6 "Ordinamënt dl personal dla Provinzia"
 88. Lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7 "Partezipaziun y inclujiun dles porsones cun handicap"
 89. Lege provinziala di 23 de novëmber dl 2015, n. 15 "Mobilité publica"

Acioche i documënc-PDF sun chësta plata possa unì giaurii y udui muessel unì nstalà l Acrobat Reader. Ciariede śën ju:

Ciariede śën ju n prugram PDF lede
n prugram PDF lede
Adobe© Reader©
l program Adobe© Reader©

Scomenciamënt dla plata


Inuems di Departimënc, dla Repartizions y di Ufizies dla Provinzia

 1. Inuems Departimënc, Repartizions y Ufizies dla Provinzia 

Acioche i documënc-PDF sun chësta plata possa unì giaurii y udui muessel unì nstalà l Acrobat Reader. Ciariede śën ju:

Ciariede śën ju n prugram PDF lede
n prugram PDF lede
Adobe© Reader©
l program Adobe© Reader©

Scomenciamënt dla plata


(Atualisà ai: 15.06.2016)