Criters y modalités

Publicaziun di documënc cun chi che al vëgn fat fora i criters y les modalités a chi l'aministraziun mëss se tigní por la conzesciun de sovenziuns, contribuc, sostëgns y aiüc finanziars y por l'atribuziun de vantaji economics de bel anfat ci sort a porsones y ënc publics y privac:

Criters por l'atribuziun di vantaji economics:

Les normatives, les ordinanzes y i criters d'aplicaziun é da ciafé tles descriziuns di sorvisc dl’Aministraziun provinziala:

Conzesciuns de sovenziuns, contribuc, sostëgns y aiüc finanziars tl cheder di finanziamënc dl’Uniun Europeica: